prevodilac za italijanski jezik

TEHNIČKA DOKUMENTA

Predmeri i predračuni, fakture, izveštaji, uputstva za upotrebu, dozvole, sertifikati, tenderska dokumentacija, atesti, laboratorijska ispitivanja uzoraka, potvrde o ispitivanju kvaliteta proizvoda, potvrde o tehničkoj specifikaciji proizvoda, sigurnosno- tehnički listovi i ostala dokumentacija.