Pismeni prevodi

prevodilac za italijanski jezik

LIČNA DOKUMENTA

Izvodi iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih, umrlih), diplome, svedočanstva, planovi i programi fakulteta, uverenja, vozačke i saobraćajne dozvole, potvrde, rešenja, ovlašćenja i ostala dokumentacija

prevodilac za italijanski jezik

SUDSKA DOKUMENTA

Tužbe, odgovori na tužbe, presude, rešenja, odluke, izjave, molbe, zamolnice, zapisnici, svedočenja, propisi i zakoni, izveštaji sudskih veštaka i ostala dokumentacija.

prevodilac za italijanski jezik

PRAVNA DOKUMENTA

Ugovori, sporazumi, rešenja, odluke, statuti, osnivačka akta, bilansi, izveštaji, pravilnici, dopisi, potvrde o rezidentnosti i ostala dokumentacija.

prevodilac za italijanski jezik

MEDICINSKA DOKUMENTA

Nalazi lekara, otpusne liste, analize rezultata pregleda i ostala dokumentacija

prevodilac za italijanski jezik

POSLOVNA DOKUMENTA

Poslovna korespondencija i komunikacija, izvodi iz sudskog registra za preduzeća, finansijski izveštaji, statistički izveštaji, bilansi, revizorski izveštaji, kupoprodajni ugovori, tenderska dokumentacija, dokumentacija za ponude, pisane…

prevodilac za italijanski jezik

TEHNIČKA DOKUMENTA

Predmeri i predračuni, fakture, izveštaji, uputstva za upotrebu, dozvole, sertifikati, tenderska dokumentacija, atesti, laboratorijska ispitivanja uzoraka, potvrde o ispitivanju kvaliteta proizvoda, potvrde o tehničkoj specifikaciji proizvoda, sigurnosno-…

prevodilac za italijanski jezik

OSTALO

Brošure, prospekti, jelovnici, sajtovi i ostala dokumentacija

prevodilac za italijanski jezik

SLANJE DOKUMENATA

U dogovoru sa klijentom, prevode je moguće poslati i običnom ili kurirskom poštom.

Usmeni prevodi

prevodilac za italijanski jezik

– Na sajmovima
– Na međunarodnim konferencijama
– Na prezentacijama, seminarima, simpozijumima

prevodilac za italijanski jezik

– Kod notara,
– Na sudu
– Na konsultacijama sa advokatom

prevodilac za italijanski jezik

– Na poslovnim sastancima
– Pregovorima
– Prilikom ugovaranja poslova sa stranim poslovnim partnerima

Kontaktirajte nas

060/ 33 63 430

info@italijanskiprevodi.rs

Beograd

MARIJA ĐURIĆ JAKOVLJEVIĆ
Sudski prevodilac za italijanski jezik Prevodilac za engleski jezik

Sve vrste prevoda sa overom ili bez overe sudskog prevodioca
Prevodi sa srpskog na italijanski/engleski jezik
Prevodi sa italijanskog/engleskog na srpski jezik